Copyright © HELP 2007 

 

 
zakres usług
 
podatkowe księgi przychodów i rozchodów

księgi rachunkowe

ryczałt, karta podatkowa

doradztwo podatkowe
 
sprawy pracownicze i rozliczenia z ZUS

ceny usług

 

 

o firmie

formularz

kontakt
 

usługi księgowe
doradztwo podatkowe
postępowania podatkowe
wnioski kredytowe
usługi księgowe
doradztwo podatkowe
postępowania podatkowe
wnioski kredytowe

   

zakres świadczonych usług

 

Podstawowe usługi:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych;

 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów;

 • prowadzenie innych ewidencji podatkowych (np. ryczałt ewidencjonowany);

 • rozliczanie podmiotów gospodarczych ze zobowiązań publiczno-prawnych;

 • doradztwo podatkowe;

 • prowadzenie spraw pracowniczych i rozliczeń z ZUS;

 • prowadzenie postępowań podatkowych, w tym również reprezentowanie podatników w postępowaniu przed NSA;

 • sporządzenie wniosków kredytowych.

 

Dodatkowe usługi:

 • udzielamy porad w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

 • pomagamy w:

  • redagowaniu podań i odwołań

  • sporządzaniu wniosków kredytowych

  • wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania

  • osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą pomagamy w czynnościach rejestracyjnych.

 

Zasadnicze warunki umowy i formy świadczenia usług:

 • Umowa stałego zlecenia zawarta na warunkach określonych w kodeksie cywilnym.

 • Zakres obowiązków określony szczegółowo w umowie a wynikający z prawa bilansowego oraz prawa podatkowego i innych przepisów określających obowiązki publiczno-prawne podmiotów gospodarczych.

 • Pełna odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zleceniodawcy w wyniku nienależytego wykonania przyjętych obowiązków.

 • Ubezpieczenie OC kontraktowe i deliktowe do kwoty 50 000, 00 USD.

 • Usługi świadczone w siedzibie biura bądź w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Współpracujemy z kancelariami adwokackimi i biegłych rewidentów.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © HELP 2007